Сміх та серйозність: множинність видів та взаємин.

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

Випуск 13 «Сміх та серйозність: множинність видів та взаємин» в черговий раз звертається до проблем сміху та сміхової культури. Він містить результати оригінальних досліджень авторів, що представляють різні ділянки знання та різні їхні аспекти: філософію, культурологію, лінгвістику, мистецтвознавство тощо.

В розділі 1 «Філософські аспекти сміху» друкуються статті, що розглядають природу сміху та його проявів, характер сміхового ставлення до дійсності, шукаючи «умови можливості» сміху як невід’ємної компоненти людського мислення й буття, відкриваючи як його витоки глибини Ніщо. Автори показують, що сама філософія містить в собі такі настанови і передумови, що дозволяють визначати її як справді «веселу науку», аналізують неодмінний зв’язок сміху і дійсної в певні періоди парадигми, з’ясовують здатність сміху долати ілюзії, відчай, відзначають межовий характер скандалу.

В розділі 2 «Смішне та серйозне в культурі» досліджуються різні прояви сміху в давній і сучасній культурах. Це і розгляд трикстера як однієї з давніх фігур сміхової культури, і аналіз природи скомороцтва та його ролі у формуванні карнавальної культури, і з’ясування своєрідності гомеричного сміху в контексті християнського віровчення, і вивчення становлення національного козацького архетипу в межах самоіронічного світогляду українців, і аналіз анекдотів та їхньої карнавальної природи, виявлення універсалій культури в забавлянні «Сорока-воровка», а також представлення раблезіанського сміху в концепції М. Бахтіна як некласичної теодицеї, що має розглядатися не як відроджене язичництво, а як цілковито християнська справа.

«Лінгвістичні дослідження смішного» – розділ 3 – присвячений аналізу засобів вираження смішного в різних текстах. Тут йдеться й про гумор в рекламному дискурсі, і про виявлення гендерно-когнітивної специфіки вираження комічного при перекладі текстів з однієї мови на іншу, і про специфіку сміхових форматів в Інтернеті, і про можливості сатиричного тексту виступати конкурентом патогенного тексту тощо.

Розділ 4 «Сміх і комічне в мистецтві» містить різноманітні матеріали: це з’ясування своєрідності естетики комічного в поезії казахського поета Олжаса Сулейменова, освоєння гротеску і ритуального сміху сучасною прозою, встановлення відношень між сміхом і серйозністю у фільмах Андрія Тарковського, аналіз сучасної світової анімації на предмет наявності в ній смішного.

Цей випуск вирізняється з усіх попередніх, присвячених сміховій тематиці, наявністю нових жанрів, що розташовані в розділі 5 – «Наукові фейлетони і пародії». Тут вперше розміщено науковий фейлетон з аналізом серйозної проблеми долі гуманітаристики і університетського викладача за сучасних умов, а також 2 пародійні містифікації.

В останньому, традиційному для «Докси», розділі «Переклади» друкується стаття німецького арт-критика Людвіґа Сейфарта з Берліна, що був визнаний 2007 р. кращим критиком Німеччини, надана нам автором і перекладена російською мовою Ліаною Кришевською: «Гнилье в моське. Франц Вест и гротескное тело».

Редколегія сподівається, що всі читачі зможуть отримати величезну насолоду від міркувань наших авторів і здобути переконання в невмирущості сміху та його перебуванні по всіх усюдах.

Редакційна колегія

 

Зміст

 Інформація про збірник 2
 Відомості про авторів 5

 

Розділ 1.ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ СМІХУ

Афанасьев А., 
Василенко И. Парадигма и смех

8

Мухутдинов О. 
О понятии веселой науки

16

Барановская О. 
Смех сквозь грезы

21

Пролеев С. 
Там, где смеха нет

27

Ополев В. 
Разрозненные заметки о природе смеха

33

Окороков В. 
Рождение смеха из лика мудрости или глубин ничто

42

Панасюк Д. 
Смех дада как знак появления другого (история одного утюга)

51

Козинцев А.
Антропология смеха: на пути к синтезу

58

Панкова Л. 
Проблема поиска философских оснований происхождения смеховой культуры в обществе

67

Бородецкая А. 
Смеховое отношение к действительности

76

Левченко В. 
Скандал: граница между смехом и серьезностью

82

Иванова-Георгиевская Н.
Смех в пограничной ситуации

90

 

Розділ 2. СМІШНЕ ТА СЕРЙОЗНЕ В КУЛЬТУРІ

Троицкий С. 
Трикстер: у истоков смеховой культуры

101

Ярош Л. 
Гомерический смех

109

Кирилюк О.
Універсалії культури в мові опису дитячої забавлянки «Сорока-воровка»

119

Краснокутський Г.
Козацький архетип як продукт самоіронії: приступ до теми

127

Даренский В.
Философия «раблезианского смеха» М. Бахтина как неклассическая теодицея

136

Баканурский А.
От мифа к анекдоту

145

Зінов’єва Т. 
Анекдот як сучасний міні карнавал

150

Золотарёва Е. 
Общее и особенное в истоках и формах карнавального движения

156

Скиданова В. 
Смеяться, право, не грешно. Такой разный юмор

166

 

Розділ 3. ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СМІШНОГО

Яроцька Г., Федосєєва О.
Прагмалінгвістичний аналіз гумору в рекламі

176

Горбань В. 
Смешное и серьезное в рекламном тексте

185

Побережная О.
Гендерно-когнитивные особенности передачи комичного при интерпретативно-языковом перекодировании текста

193

Семенюк О. 
Сатира и юмор как конкуренты «патогенного текста»

200

Коробка Г. 
Сміхові формати в Інтернеті

207

 

Розділ 4. СМІХ І КОМІЧНЕ В МИСТЕЦТВІ

Бактыбаева А. 
Эстетика комического в поэзии О. Сулейменова

215

Невярович Н. 
Гротеск и ритуальный смех в рецепции современной русской прозы (историко-генетический аспект)

222

Соболевская Е. 
Смех и благочестивая серьезность в фильмах Андрея Тарковского

231

Колесник О. 
Чи повинна анімація бути смішною?

240

 

Розділ 5. НАУКОВІ ФЕЙЛЕТОНИ І ПАРОДІЇ

Менжулін В.
Біографія лектора та ідея університету (сучасна гуманітаристика на шляху до самовизначення). Науковий фейлетон

249

Шип С.
Пародійні містифікації

258

 

Розділ 6. ПЕРЕКЛАДИ

Сейфарт Л. 
Гнилье в моське. Франц Вест и гротескное тело (пер. с нем. Л. Кришевской)

269

Наукове видання