Людина у світі сміху

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

Більшість з наукових статей цього видання надана до редакції учасниками ІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції «Про природу сміху», що проходила 30 березня 2001 р. в Одесі під проводом наукового товариства «Одеська гуманітарна
традиція» у межах фестивалю гумору «Гуморина – 2001».

Скидається на те, що поступово ситуація ведіння «вченої розмови про сміх» за умов «загального пробування у сміху» стає звичною, перестає викликати поблажливо-іронічні посмішки або спантеличене мовчання. 2001 року вже вдруге товариство
“Одеська гуманітарна традиція” зібрало наукову спільноту для теоретичного осмислення феномена сміху у приміщенні наукової\ бібліотеки Одеського національного університету, що люб’язно надала, як і минулого року, свою залу для засідання вчених.

Сміх є істотним вираженням людського буття, він є багатомірним і парадоксальним, доброзичливим і погрозливим, духовним і безсоромно плотським. Різноманітність його проявів і визначає багатоаспектність розмови про нього. Деякі статті цього наукового збірника розглядають риси сміху як соціокультурного феномена, звертаючись до традицій вивчення народної карнавальної сміхової культури М. М. Бахтіним, до філософських засад сучасної сміхової культури, її моральних, релігійних і
правових аспектів. Також здійснюється спроба філософського розуміння смислової архітектоніки феномена сміху. Значна частина матеріалів видання аналізує різні види комічного у мистецтві, що представлено вельми різноманітно: літературою, музикою, фольклором. Збірка містить наукові розробки лінгвістичних проблем сміху.

Усі статті цього наукового збірника розкрівають веселість і серйозність сміху, що дозволяє людині перемагати усе несправжнє і зле і стверджуватися у світі у своєму власно людському просторі.

Редакційна колегія

 

Зміст   

 

Інформація про збірник

2

Відомості про авторів

4

 

Розділ 1. СМІХ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН

 

Ратников В. С. 
Смех как социокультурный феномен (некоторые философские аспекты в концепции смеховой культуры М.М. Бахтина)

8

Одоховская И. А. 
О функциях смеха, смешном и не очень

9

Гарник А. В., Окороков В. Б. 
Об амбивалентной природе карнавального измерения смеха

15

Михайлюк А. В.
Амбивалентность смеха и сакральность в культуре

21

Золотарева Е. А. 
Смех как добродетель и как преступление

27

Афанасьев А. И.,
Василенко И. Л. Смех и политика

34

Демин А. Н. 
Юмор и преодоление жизненных трудностей

37

Георгиева-Козарева В. К.
Габровский юмор и Дом юмора и сатиры как участники культурного диалога (на болгарских, белорусских и русских материалах архива Дома юмора и сатиры)

38

Баканурский А. Г.
Смеялся ли Христос?

47

Розділ 2. СМЕХ В МИРЕ СМЫСЛА

Ярош Л. А.
Человек смеющийся

53

Богачев А. Л., 
Снежная М.А. Циничный смех

59

Кебуладзе В. 
Феноменология смеха и смех феноменологии

64

Левченко В. Л.
Смех и тело

70

Бардина Н. В. 
Смех как элемент дискурса

75

Шпольберг А. Б. 
Русский по-американски

81

Троицкий С. А. 
Пролегомены к возможной теории смеха

90

Розділ 3. КОМИЧНЕ У МИСТЕЦТВІ

Кашуба М. В.
Сатира Тараса Шевченка як вияв романтичної іронії

98

Грибкова Ю. I.
"Сміх крізь сльози" Миколи Гоголя в контексті романтичної iронії

102

Iваненко В В., Гарнік О. В., Голуб А. У.
"Міра комізму" проти "міри тоталітаризму" (практика комуністичного будівництва у світлі українського фольклору)

107

Сауленко Л. Л. 
Смешна ли смешная картина?

111

Бондарь Н. А., Линтварева А. Ю. 
Комическое в музыке

113

Иванова-Гергиевская Н. А. 
Комическое в балете

120

Матюшина И. И. 
Ирония как структурообразующий фактор постмодернистского романа

125

Мозговая Н. Ю.
Роль смеха в поэтической феноменологии А. Введенского

131

Наукове видання