ПОШТОВА АДРЕСА

Адреса редакції – вул. Дворянська, 2, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, філософський факультет, Одеса, 65026, Україна

ОСНОВНА КОНТАКТНА ОСОБА

Левченко В. Л., к.ф.н., доцент кафедри культурології Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
Телефон: +380 48726-35-17
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 1 (25). Сміх у світі смислу.– Одеса: “Акваторія”, 2016.– 204 с.

   Це видання – двадцять п’ятий випуск збірника наукових праць з філософії та філології, присвячений різним проблемам дослідження сміху та сміхової культурі. В статтях розглядаються філософські, культурологічні, антропологічні, літературознавчі та ін. аспекти сміху.

   Для фахівців з філософії та філології, аспірантів і студентів-гуманітаріїв і широкого кола читачів.


   Δόξα / Doxa. Collected Scientific Articles on the Philosophy and the Philology. I. 1 (25). Laughter in the sphere of the Mean.– Odessa: Aquatoria, 2016. – 204 p.

 

   This edition is the twenty fifth issue of the collected scientific articles on the philosophy and the philology devoted to various problems of the laughter and its features. The articles consider the philosophical, cultural, anthropological, philological etc. aspects of the laughter.

   For philosophers, philologists, students on the humanities and wide circle of readers.


 

Комп’ютерна верстка та ори´інал-макет – В. Л. Левченко

 

Свідоцтво Держкомінформу України серія КВ № 6910 від 30.01.2003 р. Адреса редакції – вул. Дворянська, 2, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, філософсьий факультет, Одеса, 65026, Україна; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Підписано до друку 2.10.2016 р. Формат 60*84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Друк офсетний. Обліково-видавн. арк. 14,5 Наклад 300 прим.

 

Надруковано ФОП Назарчук С. Л. Свидоцтво ВО2 № 948403 от 10.09.2001 р. 65009, Одесса, Фонтанська дорога, 10, тел 795-57-15. e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 • Ставити проблему в загальному вигляді і зазначати її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями; ·
 • аналізувати останні досягнення і публікації, що розглядають зазначену проблему і становлять передумови цієї статті; ·
 • виділяти ті частини загальної проблеми, що доки не знайшли розв’язання и що становлять завдання цієї статті; ·
 • чітко формулювати цілі і завдання статті; ·
 • викладати основний матеріал із обґрунтуванням отриманих наукових результатів; ·
 • зазначити висновки із цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі; ·
 • додавати анотації (3 речення), ключові слова (до 5 слів),
 • назву статті та П. І. Б. двома мовами: українською та російською; ·
 • додавати анотації (200 слов), ключові слова (до 5 слів), назву статті та П. І. Б. англійською мовою; ·
 • УДК, · шифр Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5; · обсяг статті – 14,5 тис.–22 тис. знаків; ·
 • ширина сторінки – 16,5 см; ·
 • лапки використовувати такі: « »; ·
 • в разі необхідності наголос зазначати курсивом: недоторканість – недоторканість; ·
 • список літератури розміщати після тексту статті за алфавітом із наданням повного бібліографічного опису без курсиву; ·
 • посилання на джерела – у вигляді внутрішньотекстових посилань, у квадратних дужках: [2, с. 17], – де перша цифра – номер джерела із списку літератури, друга – номер сторінки з цього джерела; ·
 • примітки поміщати у вигляді кінцевих посилань перед списком літератури; ·
 • сторінки не нумерувати, переноси не ставити; ·
 • відомості про автора надсилати окремим файлом: повністю прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова і домашня), телефони. Адреса електронної пошти автора – обов’язково.

Невиконання зазначених вимог дає підстави для відмови в прийомі статті до публікації.

Статті до редакції надсилати за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ІСТОРІЯ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ
З ФІЛОСОФІЇ ТА ФІЛОЛОГІЇ «Δόξα / ДОКСА»

Збірник засновано 2002-го року згідно з договором між Одеським національним університетом ім. І. І. Мечнікова та громадською організацією «Одеська гуманітарна традиція».

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 6910 від 30.01.2003 року.

ISSN: 2410-2601

Фахова реєстрація у ВАК України:Постановою президії ВАК України  збірник внесено до переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робітз філософських і філологічних наук (постанова №1-05/8 від 22.12.2010).

Періодичність: двічі на рік

З 2014 року функціонує сайт журналу

Склад редколегії

Головний редактор – Левченко В. Л.

Члени редколегії:

 • докт. філософії, проф. М. Вішке (Гейдельберг);
 • докт. філософ. наук, проф. І. В. Голубович (Одеса);
 • докт. філософ. наук, проф. О. А. Довгополова (Одеса);
 • докт. філософ. наук, проф. В. Ю. Жарких (Одеса);
 • докт. філософ. наук, проф. М. В. Кашуба (Львів);
 • докт. філософ. наук, проф. В. І. Кебуладзе (Київ);
 • докт. філософ. наук, проф.  С. О. Коначова (Москва);
 • канд. філос. наук, доц. В. Л. Левченко (Одеса);
 • докт. філософ. наук, проф. О. К. Соболевська (Одеса);
 • докт. філософ. наук, проф. О. І. Хома (Вінниця);
 • докт. філол. наук, проф. О. В. Александров (Одеса);
 • докт. філол. наук, проф. Н. В. Бардіна (Одеса);
 • докт. філол. наук, проф. О. І. Бондар (Одеса);
 • докт. філол. наук, проф. Т. С. Мейзерська (Одеса);
 • докт. філол. наук, проф. В. Б. Мусій (Одеса);
 • докт. філол. наук, проф. Є. М. Черноіваненко (Одеса);
 • докт. філол. наук, проф. Н. М. Шляхова (Одеса).

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Наше видання –періодичне наукове видання, спеціалізацією якого є філософія, філологія та інши гуманітарні науки

Ми маємо за мету сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних підходів, активному їх упровадженню в дослідницьку практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання різних дисциплін на основі досягнень сучасної філософії, філології та гуманітарних наук.

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

 1. Редколегія приймає рішення щодо можливості оприлюднення статей лише після завершення процедури їх анонімного рецензування.
 2. Відповідність запропонованих на розгляд Редколегії статей науковій спеціалізації журналу визначає Головний редактор; він обирає для кожної статті двох (інколи – трьох) рецензентів з числа провідних українських чи зарубіжних фахівців.
 3. Практикується «подвійне сліпе рецензування»: рецензенти не знають хто є автором, автори, своєю чергою, не знають, хто є рецензентами. Для рецензування всіх статей кожного числа обирається принаймні десять або більше рецензентів.
 4. Редакція у дводенний термін повідомляє авторові про прийняття його статті до розгляду. Головний редактор особисто надсилає статті рецензентам і отримує від них тексти рецензій.
 5. Термін рецензування – до 2-х місяців.
 6. В рецензії відзначається:
  • оригінальність і наукову новизну статті;
  • коректність цитування;
  • відповідність змісту статті її назві;
  • чи враховує автор найсучасніші публікації у царині філософського та гуманітарногознання, яку представляє стаття;
  • остаточний висновок щодо прийняття статті до друку, відправлення на доопрацювання чи відхилення,
  • а також наводять (за наявності) ті недоліки статті, що, на їхню думку, не є предметом наукової дискусії і мають бути виправлені автором.
 7. Головний редактор має право додавати до зауважень рецензентів власні зауваження.
 8. Доопрацьований варіант статті направляється на розгляд тим самим рецензентам. Повторне рецензування триває до двох місяців.
 9. Головний редактор ніколи не розголошує імен рецензентів.
 10. Якщо висновки рецензентів позитивні, це є, як правило, основною підставою для прийняття статті до публікації. Але Редколегія, у окремих випадках, має право не погодитись із рішенням рецензентів, якщо виявляться вагомі підстави для цього.
 11. Якщо оцінки рецензентів щодо деяких статей розбіжні, Редколегія приймає спеціальне рішення: прийняти / відхилити ці статті або призначити нових рецензентів.
 12. Якщо статтю відхилено, Редакція інформує автора електронним листом про мотиви відмови.
 13. Відхилені статті не можуть бути розглянуті знову. Редколегія не дискутує з авторами щодо підстав відхилення статей.

 

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Статті цього журналу безпосередньо доступні всім бажаючим, виходячи з принципу, що вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню загального знання.

ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ РЕЦЕНЗУВАННЯ І РЕДАГУВАННЯ СТАТЕЙ

Стосунки між авторами, редакцією і рецензентами в нашому журналі ґрунтуються на засадах академічної доброзичливості, об’єктивності оцінок та пріоритету наукової якості. Ми керуємося принципами Code of Conduct for Editors, створеного Комітетом з етики публікування (COPE), зокрема FAIR PLAY

Рукописи мають оцінюються на підставі їхньої наукової якості, безвідносно до раси, етнічної приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, громадянства чи політичних поглядів автора.

НЕДОПУЩЕННЯ ПЛАГІАТУ, НАКЛЕПІВ ТА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Наш журнал відхиляє будь-які матеріали, де не дотримано вимог щодо недопущення плагіату, наклепів і порушень авторського права.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКТОРІВ

Головний редактор керується політикою редколегії журналу й радиться з іншими редакторами та рецензентами щодо рішення про публікацію.
Редактори 

 • мають всі повноваження відхилити / прийняти статтю, керуючись об'єктивними науковими критеріями й висновками рецензентів;
 • гарантують якість матеріалів, які вони публікують;
 • повинні виявляти будь-які конфлікти інтересів; забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується представлених рукописів; 
 • обстоювати свободу наукового самовираження

Якщо редактори мають підозри щодо автентичності, оригінальності чи етичної коректності статті, її оприлюднення відкладається доки будь-які сумніви не дістануть остаточного з’ясування.
Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів редактори не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.

 

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

Автори повинні

 • переконатися, що їхні твори є справді оригінальними;
 • зробити істотний внесок у дослідження (якщо одна стаття має кілька авторів);
 • підтвердити, що рукопис раніше не було опубліковано в іншому місці й що в даний час його не подано на розгляд в інше видання;
 • визначити всі джерела, використані в роботі над рукописом;
 • повідомити про будь-які істотні конфлікти інтересів, що можуть вплинути на оцінку їхніх рукописів.

Інформація, отримана авторами приватно (в розмовах, листуванні чи в обговоренні з третіми особами) не повинна використовуватися або розголошуватися без явного письмового дозволу від джерела.
Подаючи статтю на розгляд Редколегії, автори погоджуються з тим, що їхня праця буде автоматично виставлена у відкритий доступ на сайті журналу.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Рецензенти повинні:

 • повідомляти редакцію про будь-які конфлікти інтересів, що можуть визначати їхні висновки; 
 • зберігати конфіденційність інформації, що стосується рукопису; 
 • бути об'єктивними й конструктивним у своїх відгуках.

Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів рецензенти не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ПОШТОВА АДРЕСА

Адреса редакції – вул. Дворянська, 2, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, філософський факультет, Одеса, 65026, Україна

ОСНОВНА КОНТАКТНА ОСОБА

Левченко В. Л., к.ф.н., доцент кафедри культурології Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
Телефон: +380 48726-35-17
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.