Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 1 (25). Сміх у світі смислу.– Одеса: “Акваторія”, 2016.– 204 с.

   Це видання – двадцять п’ятий випуск збірника наукових праць з філософії та філології, присвячений різним проблемам дослідження сміху та сміхової культурі. В статтях розглядаються філософські, культурологічні, антропологічні, літературознавчі та ін. аспекти сміху.

   Для фахівців з філософії та філології, аспірантів і студентів-гуманітаріїв і широкого кола читачів.


   Δόξα / Doxa. Collected Scientific Articles on the Philosophy and the Philology. I. 1 (25). Laughter in the sphere of the Mean.– Odessa: Aquatoria, 2016. – 204 p.

 

   This edition is the twenty fifth issue of the collected scientific articles on the philosophy and the philology devoted to various problems of the laughter and its features. The articles consider the philosophical, cultural, anthropological, philological etc. aspects of the laughter.

   For philosophers, philologists, students on the humanities and wide circle of readers.


 

Комп’ютерна верстка та ори´інал-макет – В. Л. Левченко

 

Свідоцтво Держкомінформу України серія КВ № 6910 від 30.01.2003 р. Адреса редакції – вул. Дворянська, 2, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, філософсьий факультет, Одеса, 65026, Україна; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Підписано до друку 2.10.2016 р. Формат 60*84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Друк офсетний. Обліково-видавн. арк. 14,5 Наклад 300 прим.

 

Надруковано ФОП Назарчук С. Л. Свидоцтво ВО2 № 948403 от 10.09.2001 р. 65009, Одесса, Фонтанська дорога, 10, тел 795-57-15. e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.