Δόξα / ДОКСА

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ З ФІЛОСОФІЇ ТА ФІЛОЛОГІЇ

Випуск 5. 2004 р.

Логос і праксис сміху

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

Вихід випуску 5 можна розглядати як продовження певної традиції вивчення природи сміху та сміхової культури, що її було започатковано ініціативою товариства “Одеська гуманітарна традиція” в межах видання “Докса”. Перші три випуски збірника, як і цей, були присвячені розгляданню різних аспектів сміху.

П’ятий випуск має назву “Логос і праксис сміху” і містить чотири розділи. Автори статей розділу 1“Сміх на перетині мислення і мови”аналізують пізнавальні можливості різних форм сміху, демонструють участь гумору та іронії в мисленні, значущість їх для філософії і взагалі для будь-якої смислової комунікації, зазначають важливість сміху у конституюванні і зберіганні людської індивідуальності. Науковці доводять, що людське мислення і спілкування як такі неможливі без сміхових елементів, що уможливлюють критичність і прискіпливість думки, її виразність і свободу.

Розділ 2 – “Сміх у соціокультурному просторі” – розглядає сміх як соціокультурний феномен. Дослідники звертаються і до питань взаємодії сміху з тим, що не сприймається як кумедне, і до різноманітних проявів сміху в різні періоди культури – від античної доби до сучасності. Аналізуються варіанти сміху, що могли б правити за підстави справжнього буття людини і співбуття з іншим. Декілька робіт присвячені найсучаснішим явищам сміхової культури: функціонуванню сміху в сфері політики, public relations, в сфері християнських традиційних цінностей, – в них міститься аналіз політичних та PR-анекдотів, “флеш-моб приколу”, одеського карнавалу “Гуморини”, сміхової субкультури підлітків. Автори не тільки демонструють теоретичну та історичну обізнаність в питаннях сміхової культури, але й доходять серйозних висновків щодо сучасного стану людини і культури, зазначаючи і його кризові риси, і можливості подолання такої кризи, звертаючись, в тому числі, і до притаманних нашій культурісміхових форм.

Розділ 3 “Комічне у літературі” присвячений аналізу сміхових елементів як літературних засобів, художніх прийомів, до яких зверталися митці в усі часи існування літератури та мистецтва. В цьому випуску є роботи, що звертаються до різних періодів розвитку української літератури, зазначаючи важливість і природність для української нації гумору та іронії. Автори демонструють специфічні риси використання комічного в творчості Шекспіра та казахському фольклорі, в комедії болгарського Відродження та російській класичній літературі, літературі абсурду та сучасних анекдотах. Матеріали досліджень, наведені у статтях цього розділу, свідчать про потужність комічного, що перетворює твір мистецтва на виразний, що спричиняє довге його життя.

Редакційна колегія збірника одержала дозвіл від двох видатних сучасних німецьких філософів Мірко Вішке (Галле-Віттенберг) і Ханса-Петера Крюгера (Потсдам) надрукувати переклади їх текстів, де вчені вдаються до міркувань з приводу сміху, його значення для людського пізнання і буття. Ці переклади розташовані в розділі 4.

Запрошуємо всіх, кого цікавить різноманітність проявів людської думки та існування, до спілкування з нашими авторами: будь ласка, читайте цей збірник і спробуйте поділити з дослідниками натхненність їхнього ставлення до сміху.

Редакційна колегія

 

Зміст   

Розділ 1. СМІХ НА ПЕРЕТИНІ МИСЛЕННЯ І МОВИ
Афанасьев А., Василенко И.
Смех и рациональность
9
Ярош Л.
Смех как граница профанного и сакрального в наивном сознании
19
Гризова И.
Индивидуальность и смеховая культура
27
Мухутдинов О.
Юмор и философия
35
Демьянов В.
Смешное и философия
45
Окороков В.
Смех и метафора (логика трансляции смыслов)
57
Кебуладзе В.
Феноменология черного юмора
71
Помогаев Н.
Феноменологическое рассмотрение абсурдного юмора
80
Иванова-Георгиевская Н.
Ирония как универсальная стратегия чтения
89
Высоцкая О.
Смех как условие смысловой коммуникации (анализ феномена на примере творчества Хармса)
98
Кислов А.
Смеховые «языковые игры»: подмена правил и эффект узнавания
107
Карпенко Ю.
Іменування людини як об’єкт і засіб гумору
114
Розділ 2. СМІХ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Вершина В., Михайлюк А.
Смех в контексте несмешного
125
Богачев А.
Другое бытие, или крайности цинизма и улыбка
134
Одоховская И.
Смех как самоотражение и дорога в зазеркалье
152
Баканурский А., Спринсян В.
Игра как способ иронического оформления жизни
162
Кузьмин А., Кузьмина М.
Символические функции смеха в античной культуре
174
Кухарук Т.
«Театр философской шутки» у Ксенофана
180
Кулик А.
Пастиш как понятие спектакулярных теорий второй половины двадцатого века
190
Голубович И.
«Флэш-моб прикол» как культурная и жизненная стратегия
196
Безнисько В.
Политический анекдот как форма разоблачения политического мифа
206
Рыгина Л.
Особенности национального PR – анекдота
215
Висоцький О.
Сміх як фактор (чинник) легітимації політики
224
Голозубов А.
Идеология смеха в постхристианском мире
231
Золотарёва Е.
Одесский карнавал и традиционные духовные ценности
243
Басин Е., Скиданова В.
Подростковая субкультура как образец смехового творчества
256
Розділ 3.КОМІЧНЕ У ЛІТЕРАТУРІ
Колесник О.
Про феномен поштивого сміху (на прикладі драм В. Шекспіра)
264
Зінов’єва Т.
До питання про специфіку комічного елементу в українських вертепних виставах
276
Кашуба М.
“Промова Івана Мелешка” як зразок політичної сатири початку ХVІІ ст
283
Грибкова Ю.
Творчість Івана Котляревського в контексті романтичної іронії
289
Бактыбаева А.
О некоторых аспектах смеховой культуры казахского народа
301
Налбантова Е.
Смех как репрессия (Женская тема в комедии “Криворазбраната цивилизация”
Добри Войникова)
306
Королькова О.
Глупец и смех: амбивалентность смеха в немецкой литературе (от Возрождения до романтизма)
316
Миропольська Є.
Комічне у художній літературі абсурду
330
Улюра А.
Гендерно маркированное переодевание как комическое (на материале классической русской литературы)
335
Панков А.
Даниил Хармс как представитель русской смеховой и религиозно-философской традиции
343
Панкова Л.
Карнавальная функция мата в анекдотах и художественных текстах
349
Розділ 4. ПЕРЕКЛАДИ
Вишке М.
«…Вы, смеющиеся, когда-нибудь пошлете к черту все метафизические утешения». Трагическое мировоззрение Ницше в контексте его концепции языка (пер. с нем. Корольковой О.)
357
Крюгер Х.-П.
Об игре и ее границах в смехе и плаче вплоть до независимой улыбки (пер. с нем.
Корольковой О.)
366